Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro

Poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“) je fyzická osoba podnikající (OSVČ), Václav Maněna, IČO: 76567761, se sídlem Rokitanského 63, 500 03 Hradec Králové, zapsaný od 3. 2. 2010 v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod č. j. OŽ/1477/2010/Zaj/1009246/2, e-mail: vaclav@manena.info. Poskytovatel není plátce DPH.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese hustyhodiny.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.X Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi webinář. Dále závazek klienta uhradit za webinář odměnu.

Cena a platební podmínky

Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky (vyplnění a odeslání registračního formuláře).

Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay.

Náklady na použití elektronických prostředků komunikace (elektřina, internetové připojení atd.) nese klient.

Uhrazením odměny se rozumí připsání odměny na účet poskytovatele.

Cena za webinář je vždy uvedena u popisu konkrétního webináře na webových stránkách.

Pokud se klient nebude moci webináře účastnit, vrátí mu poskytovatel celou částku, kterou klient poskytovateli zaplatil.

Vrácení částky proběhne bankovním převodem na účet klienta. Příkaz k odeslání peněz zadá poskytovatel nejpozději do 48 hodin po termínu realizace webináře, na který se klient zaregistroval a ke kterému uhradil poplatek za účast na webináři.

Dodání přístupových údajů

Přístupové údaje potřebné k přihlášení na webinář zašle poskytovatel klientovi e-mailem nepozději 48 hodin po připsání částky za účast na webináři na účet poskytovatele.

Přístupové údaje zašle pokytovatel na e-mailovou adresu, kterou klient uvedl v registračním formuláři.

Přístupové údaje k webináři jsou platné již v momentě zaslaní, takže si klient může dopředu vyzkoušet, jestli se na webinář připojí a má čas řešit případné technické problémy.

Pokud klient po uhrazení kupní ceny neobdrží e-mail s přístupovými údaji k účasti na webináři, musí informavat poskytovatele na e-mail vaclav@manena.info.

Vrácení částky v případě neuskutečnění webináře

Pokud poskytovatel neuskuteční webinář, za který klient uhradil poplatek, vrátí klientovi celou částku, kterou klient za účast na webináři zaplatil.

Vrácení částky proběhne bankovním převodem na účet klienta. Příkaz k odeslání peněz zadá poskytovatel nejpozději do 48 hodin po termínu, ve kterém se měl webinář konat.